Gabinet Komendanta Stołecznego Policji - Komenda Stołeczna Policji

Gabinet Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 22.03.2012

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-65-96
fax.: +48 47 723-61-12

e-mail: kancelaria@ksp.policja.gov.pl
 

Naczelnik: Małgorzata Dusiewicz
Zastępca Naczelnika: podinsp. Mikołaj Linda
Zastępca Naczelnika: nadkom. Marek Łukasik
 

Do zadań Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji należy w szczególności:
 

1. planowanie strategiczne działań i rozwoju komórek organizacyjnych Komendy
i podległych jednostek organizacyjnych Policji;

2.koordynowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności przez:

a) organizację procesu samooceny,

b) przygotowywanie informacji o stanie kontroli zarządczej,

c) opracowywanie oświadczenia Komendanta o stanie kontroli zarządczej,

d) sporządzanie i prowadzenie zbiorczego rejestru ryzyk;


3. koordynowanie procesu aktualizowania i publikowania informacji na stronie podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;

4. koordynowanie procesu udostępniania informacji publicznej oraz przyjmowania

i rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5. prowadzenie prac analitycznych powiązanych z badaniami socjologicznymi dotyczącymi oceny poczucia bezpieczeństwa obywateli, społecznego wizerunku Policji oraz funkcjonowania Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji;

6. koordynowanie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej realizowanej przez Komendę i jednostki Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–16 Statutu, oraz gromadzenie informacji w tym zakresie;

7. organizowanie wyjazdów Kierownictwa Komendy oraz nadzór nad przebiegiem pobytu delegacji zagranicznych;

8. koordynowanie i nadzorowanie pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków

z funduszy pomocowych, między innymi poprzez:

a) opracowywanie potrzeb, programów oraz planów wykorzystania funduszy pomocowych,

b) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków z zagranicznych
i krajowych funduszy pomocowych,

c) opracowywanie – we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i podległymi jednostkami organizacyjnymi Policji – dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków,

d) prowadzenie dokumentacji złożonych wniosków i realizowanych projektów, w tym monitorowanie ich realizacji oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wydatkowania środków;

9) upowszechnianie wiedzy o możliwościach i procedurach pozyskiwania środków
z funduszy pomocowych;

10) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP oraz innymi podmiotami właściwymi w sprawach funduszy pomocowych;

11) tworzenie dla Komendanta warunków do sprawnego zarządzania Komendą, między innymi przez:
 

a) planowanie i organizowanie narad, odpraw służbowych i spotkań okolicznościowych związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez Kierownictwo Komendy,

b) obsługę kancelaryjno-biurową Kierownictwa Komendy oraz jego sekretariatów,

c) ewidencjonowanie, kwalifikowanie i dystrybucję korespondencji,

d) gromadzenie i dystrybucję jawnych przepisów prawnych,

e) zapewnianie obsługi poligraficznej;
 

12) opiniowanie wniosków przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych, dotyczących zasadności objęcia przez Komendanta honorowym patronatem przedsięwzięcia lub jego udziału w komitecie honorowym;

13) sprawowanie nadzoru nad zgodnością z ceremoniałem policyjnym przedsięwzięć organizowanych z udziałem Kierownictwa Komendy oraz wdrażanie działań wizerunkowych w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych jednostkach organizacyjnych Policji, wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry
w Policji i etykiety urzędniczej;

14) promowanie Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji, poprzez udział Chóru Komendy w okolicznościowych uroczystościach resortowych i innych;

15) gospodarowanie przydzielonymi środkami:

a) budżetowymi w zakresie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych realizowanych przez Komendę i jednostki Policji, o których mowa w § 5 pkt 1–16 Statutu, oraz związanych z zagranicznymi wyjazdami służbowymi przedstawicieli Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji,

b) z funduszy pomocowych na realizację przez Komendę i podległe jednostki organizacyjne Policji projektów unijnych

16. koordynowanie pracami komisji powoływanych decyzją Komendanta do przekazania dokumentacji i składników majątkowych w przypadku zmiany na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu;

17.prowadzenie instruktaży dla policjantów i pracowników Komendy i podległych jednostek organizacyjnych Policji z zakresu:

a) udostępniania informacji publicznej,

b) kontroli zarządczej,

c) pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej,

d) ewidencjonowania i obiegu dokumentacji jawnej,

e) stosowania przepisów służbowych;

18. koordynowanie i organizowanie pobytu w Komendzie grup zorganizowanych.
 

Struktura organizacyjna Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji:

  • Zespół I
  • Zespół II
  • Sekcja I (ds. międzynarodowej współpracy Policji)