Staż dla osób bezrobotnych - Staż - Komenda Stołeczna Policji

Staż dla osób bezrobotnych

Data publikacji 04.12.2008

Staż dla osób bezrobotnych w Komendzie Stołecznej Policji organizowany jest w przypadku zawarcia umowy o zorganizowanie stażu z Prezydentem m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy, według programu określonego w umowie i na zasadach wynikających z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz.1482 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez berobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).