Zespół ds. Medycyny Pracy - Komenda Stołeczna Policji

Zespół ds. Medycyny Pracy


Zespół do spraw Medycyny Pracy


00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 22 603-77-90
fax.: +48 22 603-61-13
e-mail: medycyna.pracy@ksp.policja.gov.pl

Koordynator: dr Stanisław Laskus

Zespół do spraw Medycyny Pracy realizuje zadania Komendy w zakresie zapewniania profilaktycznej opieki zdrowotnej policjantom i pracownikom komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu, między innymi przez:

  • opracowywanie istotnych warunków umów o odpłatnym świadczeniu usług z zakresu medycyny pracy;
  • monitorowanie poziomu realizacji zadań wynikających z umów o odpłatnym świadczeniu usług medycznych, współpracę z wykonawcami umów, a także dokonywanie ocen w tym zakresie;
  • planowanie środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających z realizowanych zadań oraz podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań, w zakresie udzielonego upoważnienia;
  • weryfikację wszystkich skierowań na badania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad policjantami i pracownikami oraz prowadzenie ich rejestracji;
  • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących badań lekarskich, turnusów antystresowych i profilaktyczno-rehabilitacyjnych oraz szczepień ochronnych, a także wysokości ich kosztów;
  • merytoryczną ocenę wydatków i formalną kontrolę poprawności wszystkich dokumentów związanych z realizacją umów o profilaktycznej opiece zdrowotnej nad policjantami i pracownikami;
  • współpracę z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu, w zakresie realizowanych zadań;
  • współpracę z resortowymi i pozaresortowymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją zadań z zakresu medycyny pracy oraz programów promocji zdrowia.