Wydział Kryminalny - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2 

fax:: +48 47 723-64-10

Naczelnik: kom. Przemysław Zając

Zastępca Naczelnika: nadkom. Artur Mirosz

Zastępca Naczelnika kom. Sebastian Kołodziej

 

Wydział Kryminalny Komendy Stołecznej Policji realizuje zadania operacyjno– rozpoznawcze w zakresie czynności wykonawczych i nadzorczych. Prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstw skierowanych przeciwko mieniu, przestępstw związanych z patologiami społecznymi oraz ustalaniu miejsc pobytu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych. Ponadto nadzoruje i koordynuje działania służb kryminalnych w jednostkach Policji podległych KSP.

Zakres działania Wydziału obejmuje między innymi:

 • Ustalanie i zatrzymywanie sprawców przestępstw skierowanych przeciwko mieniu w ramach spraw prowadzonych przez Wydział.
 • Prowadzenie czynności operacyjnych zmierzających do ustalania sprawców:
  • napadów rabunkowych,
  • kradzieży z włamaniem,
  • przestępstw na szkodę osób korzystających z immunitetu  dyplomatycznego,
  • pedofilii, handlu ludźmi i innych patologii społecznych,
  • innych przestępstw wynikających z własnego rozpoznania;
 • Koordynowanie działań podległych jednostek Policji oraz współpraca z innymi jednostkami Policji na terenie kraju w zakresie zwalczania przestępczości: przeciwko mieniu, narkotykowej, kradzieży dzieł sztuki, napadów na „tiry” a także przestępczości związanej m.in. z handlem ludźmi, prostytucją i pedofilią;
 • Prowadzenie poszukiwań szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz koordynowanie realizowanych przez jednostki Policji podległe KSP poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacji osób i zwłok, między innymi we współpracy z innymi jednostkami Policji w kraju;
 • Nadzór i koordynacja nad czynnościami operacyjnymi prowadzonymi przez Wydziały Kryminalne jednostek podległych Komendzie Stołecznej Policji.