Wydział Kontroli - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

Data publikacji 08.12.2008

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 47 723-66-17
fax.: +48 47 723-31-90

e-mail: wydzial.kontroli@ksp.policja.gov.pl

p.o. Naczelnika: podinsp. Tomasz Rylski

p.o. Zastępcy Naczelnika: mł. insp. Paweł Podgórski

 

Wydział Kontroli dzieli się na poszczególne Sekcje:

  • Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej I
  • Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej II
  • Sekcja Skarg i Wniosków
  • Sekcja Kontroli Ogólnopolicyjnej III
  • Sekcja Kontroli Finansowo - Gospodarczej


Wydział Kontroli realizuje zadania w zakresie kontroli i nadzoru nad pracą komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji.

Do głównych zadań Wydziału Kontroli należy:

  • przeprowadzanie kontroli zgodnie z przepisami regulującymi działalność kontrolną podległych komórek i jednostek organizacyjnych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków dotyczących policjantów i pracowników podległych Komendantowi Stołecznemu Policji,
  • nadzorowanie i kontrola sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków,
  • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających.