Wydział do walki z Cyberprzestępczością - Komenda Stołeczna Policji

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

Naczelnik: nadkom. Waldemar Włodarski

Zastępca Naczelnika: podkom. Radosław Nadoliński


Sekretariat: +48 22 603-89-22
fax: +48 22 603-31-38

 

Wydział do walki z Cyberprzestepczością realizuje zadania Komendy w zakresie rozpoznawania obszarów zagrożonych przestępczością informatyczną, między innymi przez:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości w celu ujawniania i ścigania sprawców pozostających w zainteresowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 - 20 Statutu;

2) współpracę z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji odnośnie nowych zjawisk przestepczych związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej;

3) współpracę z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymianę informacji o nowych sposobach i metodach przestepczego działania, taktyki prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przekazywanie opracowań i analiz;

4) dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych;

5) wykrywanie sprawców przestępstw popełnianych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod pracy operacyjnej;

6) organizowanie i prowadzenie współpracy z osobowymi środkami pracy operacyjnej w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wydziału;

7) wykonywanie i koordynowanie czynności związanych z prowadzeniem ustaleń teleadresowych w zakresie współpracy z krajowymi i zagranicznymi operatorami telekomunikacyjnymi i podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną;

8) identyfikowanie, testowanie oraz wdrażanie zaawansowanych narzędzi informatycznych w celu zapewnienia technicznego wsparcia zwalczania cyberprzestępczości;

9) wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych umożliwiających gromadzenie i koordynację informacji związanych ze zwalczaniem cyberprzestępczości;

10) operacyjne monitorowanie sieci globalnej na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w celu uzyskania informacji o popełnionych przestępstwach dotyczących cyberprzestępczości;

11) identyfikowanie nowych zjawisk przestępczych, opracowywanie procedur umożliwiających ujawnianie i zwalczanie przestępczości popełnianej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych;

12) techniczne wsparcie akwizycji danych z elektronicznych nośników informacji i urządzeń teleinformatycznych;

13) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych dla policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 - 20 Statutu oraz dla podmiotów zewnętrznych w razie zidentyfikowania potrzeby przeprowadzenia doraźnego szkolenia z zakresu pozostającego w merytorycznym zainteresowaniu wydziału.