Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych - Komenda Stołeczna Policji

Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych

Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych

Dyżurny WOPD KSP (przez całą dobę)

tel.: (22) 603-43-14, (22) 603-02-23

fax: (22) 603-48-13

Sekretariat Wydziału:

tel.: (22) 603-48-09,  (22) 603-02-24

ul. Włochowska 25/33, budynek 7b, 02-336 Warszawa,
e-mail: naczelnik.wopd@ksp.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału:

mł. insp. Norbert Kalbarczyk


Zastępca Naczelnika Wydziału:

mł. insp. Sławomir Kornatowski

 

Zastępca Naczelnika Wydziału:

nadkom. Tomasz Gryżewski

 

 

Zadania WOPD:

Rzeczpospolita Polska jako współuczestnik i pełnoprawny członek wspólnoty międzynarodowej utrzymuje stosunki dyplomatyczne z wieloma krajami oraz współpracuje z organizacjami międzynarodowymi. Spełnianie w stosunku do personelu dyplomatycznego państw obcych oraz organizacji międzynarodowych roli państwa gospodarza nakłada na władze Rzeczypospolitej Polskiej szereg obowiązków.

Do najważniejszych z nich należy zapewnienie bezpieczeństwa misjom dyplomatycznym państw obcych funkcjonującym na zasadach prawa międzynarodowego oraz Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Dyplomatycznych sporządzonej w Wiedniu w dniu 18 kwietnia 1961r. i korzystającym z przywileju nietykalności. Ponadto kraj przyjmujący obowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osobom stanowiącym szeroko rozumiany personel dyplomatyczny.

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa siedzibom misji dyplomatycznych realizują policjanci powołanej w tym celu specjalistycznej komórki pozostającej w strukturze Komendy Stołecznej Policji, tj. Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP.

Policjanci wykonują zadania ochronne i patrolowo – ochronne, zgodnie ze specyfiką terytorialnego rozmieszczenia siedzib placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz rezydencji ich kierowników z uwzględnieniem stopnia ich potencjalnego zagrożenia.

Realizacja zadań następuje między innymi przy współpracy z:

-  Protokołem Dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP;

-  Biurem Ochrony Rządu zgodnie z obowiązującymi bilateralnymi porozumieniami pomiędzy BOR a Komendą Stołeczną Policji;

-  Komendantami i Naczelnikami komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji  właściwymi ze względu na umiejscowienie ochranianych obiektów dyplomatycznych.