Gabinet Komendanta Stołecznego Policji - Komenda Stołeczna Policji

Gabinet Komendanta Stołecznego Policji

Data publikacji 22.03.2012

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 22 603-65-96
fax.: +48 22 603-61-12

e-mail: kancelaria@ksp.policja.gov.pl
 

Naczelnik: Małgorzata Dusiewicz
Zastępca Naczelnika: podinsp. Mikołaj Linda
 

Gabinet Komendanta Stołecznego Policji realizuje zadania Komendy w zakresie zapewnienia Komendantowi Stołecznemu Policji warunków do reprezentowania jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze jego działania na forum krajowym i międzynarodowym między innymi przez:

 1. planowanie strategiczne działań i rozwoju jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 2. koordynację funkcjonowania kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji o których mowa w § 5 Statutu,
 3. koordynację poza operacyjnej współpracy międzynarodowej realizowanej przez Komendę i jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 5 pkt 1 – 16 Statutu, oraz gromadzenie informacji w tym zakresie;
 4. organizację wyjazdów kierownictwa Komendy oraz nadzór nad przebiegiem pobytu delegacji zagranicznych;
 5. tworzenie warunków Komendantowi Stołecznemu Policji do sprawnego zarządzania Komendą między innymi przez:
  • planowanie i organizowanie narad, odpraw służbowych i spotkań okolicznościowych związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez kierownictwo Komendy,
  • obsługę kancelaryjno – biurową Kierownictwa Komendy,
  • ewidencję i dystrybucję korespondencji,
  • gromadzenie i dystrybucję jawnych przepisów prawnych,
  • zapewnienie obsługi poligraficznej;
  • kwalifikowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przygotowywanie jej do dekretacji
  • prowadzenie instruktaży z zakresu pracy kancelaryjno - biurowej, w zakresie ewidencjonowania i obiegu dokumentacji jawnej oraz postępowania z przepisami służbowymi
 6. prowadzenie prac analitycznych powiązanych z badaniami socjologicznymi dotyczącymi oceny poczucia bezpieczeństwa obywateli, społecznego wizerunku Policji oraz funkcjonowania Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu;
 7. obsługiwanie Biuletynu Informacji Publicznej i udostępnianie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. pozamedialne upowszechnianie działań policyjnych, w tym promowanie jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji poprzez udział Chóru Komendy Stołecznej Policji w okolicznościowych uroczystościach resortowych i innych;
 9. koordynowanie pracami zespołu powoływanego decyzją Komendanta Stołecznego Policji do przekazywania dokumentów i składników majątkowych w związku ze zmianą na stanowisku kierownika komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji , o których mowa w § 5 Statutu;
 10. zapewnienie obsługi sekretariatów kierownictwa Komendy;
 11. koordynowanie opiniowania wniosków od przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych, dotyczących objęcia przez Komendanta Stołecznego Policji honorowym patronatem przedsięwzięcia lub jego udziału w komitecie honorowym;
 12. koordynowanie i organizowanie pobytu w Komendzie grup zorganizowanych;
 13. wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 Statutu, systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
 14. sprawowanie nadzoru nad zgodnością z ceremoniałem policyjnym przedsięwzięć organizowanych z udziałem Policji;
 15. realizowanie zadań zmierzających do doskonalenia komunikacji wewnętrznej, celem zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi Policji.

 

Struktura organizacyjna Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji:

 • Zespół I
 • Sekcja I (ds. międzynarodowej współpracy Policji)
 • Sekcja II