Sekcja Ochrony Pracy - Komenda Stołeczna Policji

Sekcja Ochrony Pracy

Sekcja Ochrony Pracy

00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2

tel.: +48 22 603-64-61
fax: +48 22 603-65-73

e-mail: sop@ksp.policja.gov.pl

Kierownik: nadkom. Paweł Brzeźniak
 

Sekcja Ochrony Pracy realizuje zadania Komendy w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w stosunku do komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 17-21 statutu KSP, między innymi przez:

 1. kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
 2. bieżące informowanie Komendanta Stołecznego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. udział w prowadzeniu postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników,
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Stołecznemu Policji, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
 5. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
 7. przedstawianie Komendantowi Stołecznemu Policji wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
 8. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 9. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 10. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 11. wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Sekcja Ochrony Pracy realizuje zadania Komendy w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 5 pkt 1-16 statutu KSP, między innymi przez:

 1. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 2. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Struktura organizacyjna Sekcji Ochrony Pracy:

 • Zespół I