INFORMACJA O NABORZE - Nabór 2020 - Komenda Stołeczna Policji

Nabór 2020

INFORMACJA O NABORZE

UWAGA! Dobór do służby w Policj
 

Informujmy, że do odwołania wprowadzono możliwośc składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, októrych mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji wyącznie drogą pocztową na adres:

 

Sekcja ds. Doboru

Wydział Kadr Komenda Stołeczna Policji

al. Solidarności 126

01-195 Warszawa

 

Jednocześnie informujemy,że w dalszym ciągu, do odwołania,zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji ustalony na dzień 21 kwietnia br. termin przyjęcia do służby w Policji zostaje odroczony do odwołania.

 

 

 

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE
DZIAŁANIA KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJISŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie. Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18). Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne
 i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów
o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt  9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr KSP

01-195 Warszawa
Al. Solidarności 126|
w poniedziałki w godzinach 08.00-19.30
od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30

 

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Ul. Jagiellońska 26B
wtorek - godz. 09.00 – 15.00
czwartek - godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Ul. Kościelna 3
poniedziałek - godz. 10.00-13.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15/17

wtorek– godz. 10.00-14.00

środa– godz. 10.00-14.00

czwartek– godz.10.00-14.00

piątek– godz. 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim

Ul. Bartniaka 19

wtorek– godz. 09.00-15.00

czwartek– godz. 09.00-15.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Ul. Wileńska 43A

wtorek – 10.00-14.00

 

Komenda Powiatowa Policji wNowym Dworze Mazowieckim

Ul. Ignacego Jana Paderewskiego 3

wtorek – godz. 10.00-12.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 8

poniedziałek – godz. 10.00.-14.00


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),                        
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu). Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.

 

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego (szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wzoru 2b ankiety znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod adresem

http://bip.abw.gov.pl/portal/bip/77/152/MATERIALY_DO_POBRANIA.html?search=255712
(ankieta bezpieczeństwa do wypełnienia).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wzór kwestionariusza osobowego  (praca.policja.pl/pwp/rekrutacja)

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 • na stronie internetowej ( praca.policja.pl)
 • w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP Al. Solidarności 126 w Warszawie
  tel.: +48 47 723-24-30, +48 47 723-24-49, +48 47 723-24-51,+48 47 723-24-52, +48 47 723-24-53, tel.: +48 47 723-24-59

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY W POLICJI WYKSZTAŁCENIA:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione,
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier),
 • wykształcenie średnie (ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

PREFERENCJE Z TYTUŁU UMIEJĘTNOŚCI POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • posiadanie uprawnień  ratownika  wodnego,  uprawnień  w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii  „A” lub „C”.

PLANOWANE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W 2020 ROKU:

 • 21 kwietnia
 • 13 lipca
 • 16 września
 • 5 listopada
 • 30 grudnia

Komendant Główny Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.