Oferta szkoleniowa na 30.09.2010 r. - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Oferta szkoleniowa na 30.09.2010 r.

Data publikacji 29.09.2010

Uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym zostanie do Państwa przesłana drogą intranetową (poczta PSTD) Oferta szkoleniowa na 30.09.2010 r., z prośbą o rozpoznanie i zbilansowanie potrzeb na kursy specjalistyczne, które będą realizowane w 2011 r.

W procesie rozpoznawania potrzeb szkoleniowych proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące założenia:

1) priorytetowe pod kątem zabezpieczenia Turnieju finałowego ME w piłce nożnej UEFA EURO 2012 są nw. kursy specjalistyczne:
- dla minerów-pirotechników, tj. MPAT, MPW, MPNU, DRMP, MPI, DUŚPW, DŚPW, SEW (przy typowaniu policjantów – kandydatów na przedmiotowe kursy należy przede wszystkim uwzględniać funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach minersko-pirotechnicznych oraz policjantów wychodzących w skład NGRMP),
- dla dowódców operacji policyjnych (DO),
- dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach sztabowych (PKS);

2) kluczowe dla realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012 są nw. kursy specjalistyczne:
- dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji (KSDyż),
- dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi (KZO),
- w zakresie ruchu drogowego (RD);

3) następujące kursy specjalistyczne przeznaczone są wyłącznie dla trenerów:
- dla instruktorów strzelań policyjnych (ISP),
- dla instruktorów technicznych środków wzmocnienia (ITSW),
- w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw na tle nienawiści (PZPN),
- w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen, Wizowego Systemu Informacyjnego oraz VISMail (SIS-II).

Ponadto mając na uwadze racjonalne planowanie działalności szkoleniowej jednostek szkoleniowych Policji, pozwalające na jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb przy optymalnym wykorzystaniu dostępnej bazy dydaktycznej, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na konieczność szczególnie skrupulatnego diagnozowania potrzeb szkoleniowych na wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia szkoleniowe. Powtarzające się sytuacje braku możliwości skierowania na kursy kandydatów zgłoszonych podczas identyfikacji potrzeb szkoleniowych, powodują dezorganizację działalności szkoły i utrudniają bądź całkowicie uniemożliwiają realizację zaplanowanych edycji kursów specjalistycznych.

Zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe winny odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby jednostki organizacyjnej, a także uwzględniać wyłącznie realną liczbę osób możliwych do skierowania na kursy specjalistyczne.

Równie istotną kwestią jest konieczność spełniania przez kandydatów zgłaszanych na poszczególne kursy/szkolenia formalnych kryteriów naboru.

W związku z powyższym przypominam, że:

1. potrzeby szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego policjantów należy rozpoznawać na trzech płaszczyznach uwzględniając właściwą hierarchię:
 potrzeby związane z celami Policji,
 potrzeby związane z zakresem działania jednostki lub komórki organizacyjnej Policji,
 indywidualne potrzeby policjantów.

2. przy rozpoznawaniu potrzeb szkoleniowych na kursy specjalistyczne w ramach których policjant otrzymuje uprawnienia instruktorskie (np. ISP, ITSW) bezwzględnie należy zwrócić uwagę na liczbę funkcjonariuszy, którzy legitymują się stosownymi uprawnieniami w danej jednostce organizacyjnej Policji.
W ramach doskonalenia centralnego pracownicy cywilni mogą brać udział wyłącznie
w następujących kursach specjalistycznych:

1. w zakresie techniki kryminalistycznej – poziom zaawansowany (DTK);
2. dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych (Post.A);
3. dla techników kryminalistyki (KDTK);
4. z języka angielskiego – poziom IV, V, VI (Ang.IV), (Ang.V), (Ang. VI);
5. dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki (ETK);
6. obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie zagadnień operacyjno – dochodzeniowych (KSIPK);
7. obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych (KSIPP);
8. w zakresie korzystania z zasobów Systemu Informacyjnego Schengen (SIS);
9. z zakresu metodyki nauczania (MN);
10. dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo – informacyjnej
w Policji (OPM);
11. dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego (RWD);
12. dla policjantów wykonujących zadania obronne (DZO);
13. dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego (LDZ),
14. w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe (MNL)
15. w zakresie zarządzania w jednostce Policji (ZjP).

Zbilansowane potrzeby szkoleniowe w postaci liczbowej i imiennej proszę przesłać do WDZ KSP
w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2010 r. na adres e-mail wdztomice@wp.pl lub na numer faksu 45-419.
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczam Katarzynę Migdalską nr tel. 45-416, 45-417 wew. 105.
 

NACZELNIK
Wydziału Doskonalenia Zawodowego
Komendy Stołecznej Policji
mł. insp. Danuta NIEMIRO-KONECKA