Zaproszenie do udziału w szkoleniach - Nauka - Komenda Stołeczna Policji

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Data publikacji 02.07.2015

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza funkcjonariuszy Policji do udziału w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu „Upowszechnienie stosowania kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”.

Głównym celem projektu, realizowanego przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach programu „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”, jest upowszechnienie stosowania kar alternatywnych w stosunku do kary pozbawienia wolności, a także wskazanie korzyści płynących z właściwego stosowania środków probacyjnych na wszystkich etapach postępowania karnego.

Zakres szkoleń określony został w 4 modułach tematycznych:

  • Moduł I. Stosowanie środków probacyjnych w polityce karnej państwa;
  • Moduł II. Efektywne wykonywanie dozoru i obowiązków probacyjnych;
  • Moduł III. Efektywne wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej;
  • Moduł IV. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń i sposobu naboru słuchaczy zamieszczone są na stronie internetowej www.szkoleniams.pl.

Udział w szkoleniu funkcjonariusza Policji ma charakter fakultatywny, a decyzja o delegowaniu policjanta na szkolenie pozostaje w gestii bezpośredniego przełożonego policjanta, właściwego w sprawach osobowych.