Studia podyplomowe w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Data publikacji 22.10.2013

Studia są adresowane do:

  • funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego i innych jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej, pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do których zadań należy ujawnianie, wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw działających w zorganizowanej grupie lub związku przestępnym, oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym, a także tych, którzy zajmują się powyższą tematyką;
  • pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji i instytucji, którzy w zakresie zadań realizowanych na zajmowanych stanowiskach są odpowiedzialni za organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych, będących skutkiem działań zorganizowanych grup przestępczych lub ataków terrorystycznych;
  • funkcjonariuszy organów obejmujących zakresem swojej działalności m.in. rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub terroryzmu, w szczególności organów kontroli skarbowej i celnej, prokuratorów i sędziów wydziałów karnych.