Menedżer e-szkoleń w Służbach Mundurowych województwa mazowieckiego

Data publikacji 18.02.2011

Spółka TOMORROW na podstawie umowy nr POKL.08.01.01-14-433/10 podpisanej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, realizuje projekt: „Menedżer e-szkoleń w Służbach Mundurowych województwa mazowieckiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. ZGLOSZENIA UDZIAŁU (bezpośrednie lub faksem) przyjmowane są do 28 lutego 2011 r.Celem projektu jest wyposażenie pracowników Służb Mundurowych z województwa mazowieckiego w kompleksowe kompetencje, umożliwiające im efektywne wdrażanie nowoczesnych programów szkoleniowych uwzględniających wykorzystywanie formuły on-line w nauczaniu. Program szkolenia łączy zajęcia w formule e-learning i warsztaty tradycyjne zorganizowane w następujących blokach tematycznych:

I. Blok ogólny
o Komunikacja interpersonalna w procesie szkoleniowym
o Wykorzystywanie środków dydaktycznych w realizacji procesu nauczania
o Motywowanie i ocenianie dorosłych słuchaczy
o Aktywizujące metody nauczania w kształceniu dorosłych
o Metodyka zdalnego nauczania
o Metody prowadzenia szkolenia komplementarnego
o Kierowanie zespołem ze szczególnym uwzględnieniem procesu produkcji materiałów szkoleniowych dla nauczania komplementarnego
II. Blok specjalistyczny
o Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla zastosowania w nauczaniu komplementarnym
Partnerem projektu, odpowiedzialnym za organizację i prowadzenie warsztatów stacjonarnych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (zajęcia realizowane będą w okolicach Warszawy).

Szkolenia stacjonarne rozpoczynają się w połowie marca i w zależności od grupy, do której zostanie przypisany Uczestnik będą obejmowały:

1. Grupa ogólna
a) Zajęcia stacjonarne: 4 zjazdy w weekend (sobota i niedziela, po 8 h), co 4 lub 5 tygodni,
b) Szkolenia e-learning: 7 szkoleń, udostępnianych na platformie co ok. 2-3 tygodnie, które potrwają do września 2011r.,

2. Dla grupy specjalistycznej
a) Zajęcia stacjonarne: 5 zjazdów, podobnie j.w. w pkt 1a,
b) Szkolenia e-learning: 8 szkoleń, udostępnianych na platformie co ok. 2-3 tygodnie, które potrwają do końca września 2011r.

Zajęcia odbywały się będą w grupach 10 osobowych.

Po ukończeniu szkoleń wszyscy Uczestnicy otrzymają Certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniach.
Kryteria rekrutacji:
1. Uczestnikami Projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby spełniające kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji oraz wyłonione w procesie rekrutacji, których kandydatury zostaną uznane za najbardziej uzasadnione.

2. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, spełniająca łącznie następujące warunki:
• jest zatrudniona w Służbach Mundurowych na terenie województwa mazowieckiego,
• pracuje w ośrodku bądź komórce odpowiedzialnej za procesy szkoleniowe,
• posiada minimum średnie wykształcenie,
• zgłosi chęć samorozwoju poza godzinami pracy,
• z własnej woli jest zainteresowana podnoszeniem swoich kompetencji,
• jest zainteresowana zdobyciem wiedzy w obszarze wykorzystania metodyk szkoleniowych
w zarządzaniu i realizacji projektów szkoleniowych z wykorzystaniem e-learningu.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Uczestnikom zostanie zapewnione, bezpłatnie:
• uczestnictwo w zajęciach i szkoleniach, zakończonych uzyskaniem certyfikatu;
• materiały szkoleniowe;
• zakwaterowanie;
• wyżywienie;
• dojazd na szkolenie.

Informacje na temat Projektu znajdują się na stronie
http://www.tomorrow.pro/pokl

Regulamin Rekrutacji można znaleźć na stronie:
http://tomorrow.pro/sites/default/files/REGULAMIN_REKRUTACJI.pdf

Formularz Rekrutacyjny dostępny jest na stronie:
http://tomorrow.pro/sites/default/files/FORMULARZ_REKRUTACYJNY.pdf

Biuro projektu „Menedżer e-szkoleń w Służbach Mundurowych województwa mazowieckiego” mieści się w siedzibie firmy Tomorrow Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Kamionkowska 51
tel. +48 (22) 203 52 81
fax. +48 (22) 203 52 61
e-mail: info@tomorrow.pro

ZGLOSZENIA UDZIAŁU (bezpośrednie lub faksem) przyjmowane są do 28 lutego 2011 r. (!)