Statut - KKOP - Komenda Stołeczna Policji

Statut

Data publikacji 14.03.2017

STATUT

Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej
przy Komendzie Stołecznej Policji
w Warszawie

Pokój nr 122, tel. (22) 60 329-28/30

 

 

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo - Pożyczkowa przy Komendzie Stołecznej Policji zwana dalej „KKOP” działa na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych t.j.: (Dz. U. nr 79 poz. 854 z 2001 r z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. nr 100 poz. 502 z 1992 r.).

 

§ 2.

 

Celem działania KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długoterminowych i uzupełniających w miarę posiadanych środków - na zasadach określonych w Statucie.

 

§ 3.

 

Statut określa zasady organizowania i działania Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej dla osób zatrudnionych w niżej wymienionych jednostkach Policji:

1) Komenda Stołeczna Policji,

2) Komendy Rejonowe Policji:

- Warszawa I,

- Warszawa II,

- Warszawa III,

- Warszawa IV,

- Warszawa V,

- Warszawa VI,

- Warszawa VII,

 1. Komendy Powiatowe Policji:

- Wołomin,

- Warszawa Zachód

- Nowy Dwór Mazowiecki


§ 4.

 

            KKOP działa w zakładzie pracy samorządnie i samodzielnie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 5.

 

 1. Komenda Stołeczna Policji świadczy pomoc KKOP w szczególności w zakresie:
 1. zapewnienia pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca
  na przechowywanie pieniędzy,
 2. transportu pieniędzy z banku,
 3. prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej,
 4. dostarczania druków i formularzy,
 5. dokonywania na rzecz KKOP potrąceń z list płac, list wypłat zasiłków chorobowych, odpraw, potrąceń rat osób będących na rocznej pensji (art.117 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r o Policji (Dz. U z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.),  wpisowego, miesięcznych składek i rat pożyczek,
 6. odprowadzania wpłat na rachunek bankowy KKOP.

 

 

Szczegółowe zasady organizowania i działania KKOP

 

§ 6.

 

 1. Członkowie przyjmowani są do KKOP na podstawie złożonej deklaracji.
 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd KKOP nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 3. Członkowie KKOP wpłacają wpisowe w wysokości 1% wynagrodzenia brutto.
 4. Miesięczny wkład członkowski ustalony przez Walne Zebranie wynosi 5% wynagrodzenia brutto.
 5. Miesięczny wkład może być podwyższony na wniosek członka KKOP.
   

§ 7.

 

KKOP nie przyjmuje w poczet członków emerytów i rencistów oraz osób nie zatrudnionych 

w jednostkach, o których mowa w § 3.

 

§ 8.

 

Członek KKOP jest zobowiązany:

 1. wpłacić wpisowe;
 2. wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącenie wkładu 

z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub innych,
o których mowa w § 34 ust. 3;

 1. przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał organów KKOP.

 

§ 9.

 

Członek KKOP ma prawo :

 1. gromadzić oszczędności w KKOP według zasad określonych w statucie;
 2. korzystać z pożyczek;
 3. brać udział w obradach walnego zebrania;
 4. wybierać i być wybieranym do Zarządu KKOP i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 10.

 

Uprawnienia określone w § 9 pkt. 1,3 i 4 członek KKOP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. Uprawnienie do korzystania z pożyczek, członek KKOP nabywa po wpłaceniu wpisowego i trzech kolejnych wkładów miesięcznych.

 

§ 11.

 

Członkom KKOP mogą być udzielane pożyczki:

 1. długoterminowe,
 2. uzupełniające.

 

§ 12.

 

 1. Wysokość pożyczek ustala się:
 1. do wysokości łącznej jednego wkładu i wynagrodzenia brutto (bez poręczycieli);
 2. do wysokości łącznej dwóch wkładów i wynagrodzenia brutto (z dwoma poręczycielami);
 3. w szczególnych przypadkach do wysokości łącznej trzech wkładów i dwóch wynagrodzeń brutto (z dwoma poręczycielami).

 

 

 1. Poręczycielami nie mogą być pracownicy będący w okresie wypowiedzenia umowy o prace, urlopu bezpłatnego, emeryci, renciści oraz osoby niezatrudnione, o których mowa
  w § 3.
 2. Członkom KKOP przebywającym na urlopach bezpłatnych i wychowawczych dopuszcza
  się zawieszenie obowiązku wpłacania miesięcznej składki oraz raty, a pożyczka, o którą mogą się ubiegać nie może przekroczyć wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego.
 3. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu zawierającym zobowiązanie spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącanie rat pożyczki ze wszystkich rodzajów dochodów uzyskiwanych przez pożyczkobiorcę, /formularze wniosków KKOP dostępne
  na stronie internetowej KSP oraz w sekcji księgowość KKOP/.
 4. Wypłaty pożyczek dokonywane są do 20 dnia każdego miesiąca.

 

§ 13.

 

            Przy udzielaniu pożyczek uzupełniających stosuję się następujące zasady:

 1. pożyczka uzupełniająca może być udzielona w szczególnych przypadkach
  losowych;
 2. udzielenie pożyczki uzupełniającej wymaga ponownego poręczenia całej kwoty pożyczki oraz ustalenia nowych rat spłaty.
 3. pożyczka uzupełniająca do wysokości łącznej trzech wkładów i dwóch wynagrodzeń brutto (z dwoma poręczycielami) może być udzielona w momencie, gdy pożyczkobiorca nie ma żadnych braków w spłacie, a rata jest potracana regularnie z comiesięcznej pensji.

 

§ 14.

 

 1. Maksymalny okres spłaty pożyczki długoterminowej oraz uzupełniającej nie może przekroczyć 45 miesięcy.
 2. Osobie zatrudnionej na czas określony całkowitą spłatę kredytu ustala się do dnia obowiązywania umowy o pracę.

 

§ 15.

 

 1. Dopuszcza się wstrzymanie spłaty pożyczki na pisemny wniosek członka KKOP, jeden raz w roku – maksymalnie na trzy miesiące, – gdy pożyczka została rozłożona na 36 rat.
 2. Członkowi, który skorzystał z rozłożenia pożyczki na maksymalny okres 45 miesięcy nie przysługuje możliwość skorzystania z wstrzymania rat.

 

§ 16.

 

 1. Zwrotu wkładu dokonuje się w przypadku:
 1. rezygnacji członka z KKOP;
 2. posiadania nadwyżki przekraczającej ustalony obowiązujący wkład członkowski (w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia brutto) na wniosek zainteresowanego;
 3. śmierci członka KKOP.
 4. Zadłużenie członka występującego na własne żądanie z KKOP staje się natychmiast wymagalne w pełnej wysokości.
 5. Wkłady zwracane są członkowi KKOP, a w przypadku jego śmierci osobie wymienionej w deklaracji o przystąpieniu do KKOP (z zastrzeżeniem § 41) .
 6. Zwrotu dokonuje się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty złożenia przez członka KKOP wymaganego oświadczenia.
 7. Przy wypłacaniu wkładów należy potrącić wszelkie wierzytelności KKOP.
 8. Nie podjęcia wkładów w ciągu 12 miesięcy od dnia zawiadomienia byłego członka o skreśleniu go z listy członków i przysługujących mu należności, podlegają one przeksięgowaniu na fundusz własny KKOP.
 9. W chwili zgromadzenia przez członka KKOP obowiązującej wysokości wkładu (trzy uposażenia brutto) ma on prawo wstrzymać potrącanie miesięcznej składki lub zadeklarować kwotę w dowolnej wysokości.
 10. Przy wypłacaniu wkładów, o których mowa, w pkt 1.2 członkowi KKOP, który korzystał z pożyczki uzupełniającej do wysokości 3 wkładów +2 wynagrodzeń wymagany jest podpis, żynartów wyrażajacych zgodę na w/w wypłatę.

  

§ 17.

 

Skreślenie z listy członków KKOP następuje:

 1. na pisemne żądanie członka KKOP;
 2. w razie ustania zatrudnienia;
 3. w razie śmierci członka KKOP;
 4. na skutek uchwały Zarządu KKOP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w § 8.

 

§ 18.

 

Osobom skreślonym z listy członków KKOP przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich w terminie określonym w statucie.

 

§ 19.

 

1. Organami KKOP są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Zamiast Walnego Zebrania Członków, Zarząd może zwołać zebranie delegatów. Delegatów ustala się w liczbie 1 delegat na 100 członków.

 

§ 20.

 

 1. Uchwały organów KKOP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków ( delegatów).
 2. Dla ważności uchwał podejmowanych na Walnym Zebraniu Członków wymagana jest obecność delegatów w stosunku 1 delegat na 100 członków, w zebraniu mogą uczestniczyć pozostali członkowie KKOP.
 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna jest wybierana w głosowaniu tajnym na Walnym  Zebraniu Członków KKOP.
 4. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej są funkcjonariusze i/lub pracownicy należący do KKOP.

 

§ 21.

 

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa nie dłużej niż cztery lata. W trakcie kadencji członek organu KKOP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków.
 2. W razie odwołania członka organu KKOP, zrzeczenie się przez niego pełnienia funkcji lub w razie ustania z nim stosunku pracy – uchwałą Zarządu powierza się pełnienie obowiązków członka zarządu lub komisji rewizyjnej kolejnej osobie zgodnie z wynikami głosowania przeprowadzonymi na walnym zebraniu.           

                                              

 

§ 22.

 

Członkowie organów KKOP wykonują swoje czynności społecznie. Zarząd KKOP lub zakładowa organizacja związkowa może zwrócić się z wnioskiem do Pracodawcy o przyznanie nagrody uznaniowej bądź wyróżnienia za działalność na rzecz ogółu członków.

 

 

§ 23.

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby lub na żądanie:
 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. 1/3 liczby członków KKOP.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków KKOP o zebraniu.

 

§ 24.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i wprowadzania w nim zmian;
 2. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 3. ustalenie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich;
 4. zatwierdzenie sprawozdań i bilansów rocznych;
 5. przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach pokrycia powstałych szkód i strat;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji KKOP.

 

§ 25.

 

 1. Zarząd składa się z 7 członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu.

 

§ 26.

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.

 

 

 

§ 27.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie członków KKOP i skreślanie ich z listy;
 2. prowadzenie ewidencji członków KKOP;
 3. przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty;
 4. podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek;
 5. sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji (Komisja Rewizyjna);
 6. podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 8. składnie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia;
 9. rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych;
 10. reprezentowanie interesów KKOP wobec kierownika zakładu pracy;
 11. ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej;
 12. współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej KKOP;
 13. prowadzenie innych spraw KKOP.

 

§ 28.

 

Zarząd KKOP reprezentuje interesy KKOP za zewnątrz zakładu pracy.

 

§ 29.

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 30.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi Komisji przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 31.

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu.
 2. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 1. ochrona mienia KKOP,
 2. kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień statutu,
 3. czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,
 4. czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowej KKOP przez zakład pracy.
 1. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działania Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności KKOP raz w roku. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.

 

 

§ 32.

 

W razie stwierdzenia, że Zarząd KKOP w swojej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa, lub gdy działalność jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna żąda zwołania, w trybie natychmiastowym, nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
i występuje z wnioskiem o odwołanie Zarządu.

 

§ 33.

 

Na środki finansowe KKOP składają się następujące fundusze :

 1. fundusz oszczędnościowo - pożyczkowy,
 2. fundusz rezerwowy ( własny ).

 

§ 34.

 

 1. Fundusz oszczędnościowo - pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek.
 2. Wkłady członkowskie, wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie, zapisuje się na imiennym rachunku członka KKOP.
 3. Wkłady członków KKOP będących pracownikami zgodnie z § 3 mogą być za ich zgodą potrącane z wynagrodzenia oraz należności takich jak: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński oraz wypłacane lub przeksięgowane na spłatę zadłużenia pożyczki, jeżeli wysokość zgromadzonych wkładów jest równa zadłużeniu.
 4. Dopuszcza się dokonywania wpłat wkładów na konto indywidualne członka KKOP celem podwyższenia oszczędności.

 

§ 35.

 

Fundusz rezerwowy (własny) powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do KKOP, z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich oraz odsetek od lokat terminowych i jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, prowizji oraz nieściągalnych zadłużeń.

 

§ 36.

 

 1. Środki pieniężne KKOP są przechowywane na rachunku bankowym.
 2. Środki pieniężne KKOP znajdujące się na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu w wysokości ustalonej w umowie zawartej z Bankiem na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Wkład członkowski oraz pożyczki udzielone członkom KKOP nie są oprocentowane.
 4. Rachunek bankowy KKOP jest otwierany na wniosek Zarządu KKOP. Zarząd wskazuje osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku.
 5. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem KKOP zatwierdza Zarząd KKOP.

 

§ 37.

 

 1. W razie skreślenia z listy członków KKOP, osoby posiadające zadłużenie, pokrywają je w całości ze zgromadzonych wkładów.
 2. W przypadku braku pełnego pokrycia zadłużenia wkładem, resztę długu pracownik spłaca w ratach na zasadach ustalonych w umowie pożyczki.

 

 

§ 38.

 

W razie skreślenia członka KKOP z listy członków na jego wniosek, spłata zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminu spłaty rat ustalonych przy udzieleniu pożyczki.

 

§ 39.

 

W razie zwłoki w spłacie zadłużenia wobec KKOP, wzywa się  dłużnika pisemnie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania doręcza się poręczycielom. W razie niedokonania wpłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie, Zarząd KKOP ma prawo pokryć to zadłużenie z uposażenia poręczycieli lub z ich wkładów. Termin  wszczęcia w/w czynności następuje po 3 miesiącach absencji wpłat dłużnika.

 

§ 40.

 

W razie śmierci członka KKOP, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli.

 

§ 41.

 

Kwota zadłużenia po zmarłym członku KKOP pomniejszona o jego wkłady umarzana jest z funduszu rezerwowego (własnego) decyzją Zarządu KKOP.

 

 

§ 42.

 

W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez członka KKOP, w imieniu i w interesie KKOP występuje upoważniony członek Zarządu lub inna upoważniona przez Zarząd osoba.

 

§ 43.

 

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o likwidacji KKOP w razie zmniejszenia się liczby członków poniżej 10 osób.
 2. Uchwała walnego zebrania o likwidacji KKOP określa skład komisji likwidacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób oraz przeznaczenie środków pozostających na funduszu rezerwowym (własnym) po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich.
 3. Likwidacja KKOP ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągania wierzytelności.
 4. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji KKOP zaprzestaje się przyjmowania nowych członków, przyjmowania wkładów członkowskich oraz wypłat pożyczek.

 

§ 44.

 

Komisja Likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

§ 45.

 

 1. Uchwałę o likwidacji KKOP, z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków KKOP.
 2. Likwidacja KKOP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej likwidacji i nie może przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy.

 

 

§ 46.

 

 1. Rachunkowość KKOP jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości.
 2. Księgowość KKOP prowadzona jest w sposób kompletny, obejmujący wszystkie operacje finansowo – rozliczeniowe.
 3. Zapisy dokonywane są na kontach głównych i szczegółowych w dziennikach, rejestrach oraz innych urządzeniach obowiązujących w wybranej metodzie księgowości.
 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 5. Obsługa sprawowana jest przez Wydział Finansów i Budżetu KSP.
 6. Okres przechowywania i sposób zabezpieczenia dokumentacji KKOP określają przepisy archiwalne.

 

§ 47.

 

Rachunkowości KKOP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 48.

 

 1. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone według zasad, o których mowa w § 46  podpisuje Zarząd oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności KKOP. Protokół z kontroli dołącza się do rocznego sprawozdania finansowego.
 2. Roczne sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 49.

 

KKOP używa pieczęci podłużnej z podaniem nazwy i adresu zakładu pracy, w którym została utworzona.
 

§ 50.

 

Kwestie związane z obsługą KKOP reguluje umowa w sprawie udzielania pomocy organizacyjno - prawnej oraz obsługi finansowo – księgowej zawarta z Pracodawcą.

 

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 51.

 

Traci moc Statut uchwalony 4 stycznia 2013 r.

 

 

§ 52.

Zmiany  Statutowe uchwalone zostały przez Walne Zebranie Delegatów Członków KKOP w dniu  28 luty 2017 r.

 

 

 

§ 53.


Statut  wchodzi w życie z dniem  28 luty 2017 r.