UCHWAŁA Nr 1/2017 Walnego zebrania członków KKOP przy KSP w Warszawie z dnia 28.02.2017 r.

Data publikacji 14.03.2017

UCHWAŁA Nr 1/2017

Walnego zebrania członków KKOP przy KSP w Warszawie

z dnia 28.02.2017r.

 

w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej przy Komendzie Stołecznej Policji

 

 

Na podstawie § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. nr 100 poz. 502 z póżn.zm) oraz Statutu KKOP, walne zebranie ustala, co nastepuje:


§ 1

 

Członkowie Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej zebrani na walnym zgromadzeniu wybrali członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

W skład Zarządu weszli:

 

  1. Chwała Krzysztof             Wydz. Kadr                                        przewodniczący
  2. Dąbrowska Agata           Wydz. Teleinformatyki                     z - ca przewodniczacego
  3. Gierej Robert                   Wydz. Doskonalenia Zawodowego
  4. Czarnecka Aneta             Wydz. Kadr
  5. Malinowska Agata           Wydz. Kadr
  6. Ciszkowska Dorota        Gabinet KSP
  7. Tkacz Mariusz                  KP Portu Lotniczego  

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 

1.   Królikowski Zbigniew      Wydz. Teleinformatyki                            przewodniczący         

2.   Górecka Anna                   Wydz. Teleinformatyki

3.   Kaczmarek Katarzyna        Wydz. Teleinformatyki

 

§ 2

 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralna część niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.