Przeciw dyskryminacji - Aktualności - Komenda Stołeczna Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciw dyskryminacji

Data publikacji 07.09.2009

W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Przeciwdziałanie dyskryminacji w działaniach Policji”. Przedsięwzięcie realizowane było wspólnie przez stołeczną Policję w ramach partnerstwa o współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM.

W konferencji udział wzięli Ambasador Norwegii, policjanci z komendy stołecznej, funkcjonariusze z komend wojewódzkich oraz szkół policyjnych, przedstawiciele MSWiA, a także rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie. Projekt realizowany był przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu RP w ramach Funduszu Organizacji Pozarządowych.

Dwa lata temu w listopadzie pełnomocnik komendanta głównego Policji ds. ochrony praw człowieka opracował Wykaz zadań do realizacji w ramach wdrażania w latach 2008-2009 zaleceń komisarza Praw Człowieka Rady Europy. Aby zrealizować to zadanie, pełnomocnik komendanta stołecznego Policji ds. ochrony praw człowieka nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Podjęto inicjatywę realizacji wspólnego projektu szkoleniowego w ramach umowy partnerskiej między KSP a Stowarzyszeniem.

Ideą projektu było lepsze przygotowanie Policji do rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją grup mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów, uchodźców, czy cudzoziemców. Projekt miał przede wszystkim poszerzać wiedzę z prawa antydyskryminacyjnego, uwrażliwiać funkcjonariuszy na występowanie zjawiska dyskryminacji podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz rozwijać umiejętności właściwego identyfikowania takich zjawisk, reagowania na nie oraz przeciwdziałania im.

W projekcie wyodrębniono 3 etapy: warsztaty dla kadry kierowniczej KSP i kadry kierowniczej średniego szczebla jednostek terenowych KSP, opracowanie Przewodnika antydyskryminacyjnego (materiał ze szkoleń uzupełniony o teorię i dobre praktyki trafi do szkół Policji i kwp) oraz przygotowanie konferencji podsumowującej efekty projektu. Pierwsze szkolenia odbyły się w październiku 2008 r., a ostatnie w maju tego roku. Teraz przygotowano konferencję, podczas której podsumowano wspólne działania.

Perspektywa rosnącego zróżnicowania społeczeństwa wymaga również od policjantów dobrej znajomości problematyki oraz umiejętności podejmowania adekwatnych działań. Realizowane przedsięwzięcie wskazuje także na istotną rolę współprac z organizacjami pozarządowymi, które mogą aktywnie wspierać instytucje w realizacji istotnych społecznie działań.

 

ak
Wykorzystano materiały z art. mł. insp. Bogumiły Bogackiej-Osińskiej "Przeciw dyskryminacji" zamieszczonego w Policja 997 w czerwcu 2009 r.